تامین نیروی پروژه های در دست ساخت ،بهره برداری شده و...