شركت زمزم مشهد در سال 1337 تاسيس و در سال 1342 شروع به كار نمود. اين شركت كه در زميني به مساحت 50000

متر مربع احداث شده ،با اجراي اهداف سيستم مديريت يكپارچه(IMS)شامل سيستم مديريت كيفيت (ISO 9001) ،مديريت زيست محيطي (ISO 14001) و ايمني مواد غذايي (HACCP) توانسته است به توفيقات ذيل نايل آيد:

1 .جلب رضايت مشتري

2.بهبود مستمر

3. افزايش بهره وري

4.افزايش كيفيت محصولات

5. استفاده مناسب از دستگاهها

6.افزايش سطح كيفي آموزشهاي پرسنل

7. حفظ محيط زيست و پيشگيري از آلودگي آن

8. صرفه جويي در مصرف مواد اوليه ،منابع و انرژي

9. رعايت قوانين زيست محيطي كشور

10. اطمينان مشتري از سالم و بهداشتي بودن محصول و پيشگيري از توليد محصول نا هماهنگ با استانداردهاي ايمني مواد غذايي