شرکت عملیات انتقال گاز منطقه 4

 خدمات تنظیفات و فضای سبز ساختمان ها و یاردهای این منطقه در سطح استان های خراسان رضوی،شمالی وجنوبی